POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ HTTPS://EVA-D.PL/

 

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych
  Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby
  Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie
  korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna,
  nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych
  osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki
  administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania
  organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych
  osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pan Przemysław Oborski,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Eva Design, z siedzibą przy:
Sławno 2 64-720, NIP: 7631417753 (zwany dalej: „Właściciel”).

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
  W celu realizacji zamówienia produktów
 2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do
  a. zarejestrowania się na stronie internetowej;
  b. zawarcia umowy;
  c. dokonania rozliczeń;
  d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;
  e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np.
  odstąpienie od umowy, rękojmia).
 3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji
  o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również
  przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji
  handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy
  wyprzedaży.
 4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych
  obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań,
  w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych
  z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu
  bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony
  przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług
  i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego
  marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest
  niezbędne do:
  a. zarejestrowania się na stronie internetowej:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
  b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
 • imię i nazwisko;
 • płeć;
 • adres dostawy;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
  c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
 • data urodzenia;
 • numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);
 • numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot
należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu
dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru
rachunku bankowego.

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119,
  4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu
  zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w
  chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie
  dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na
  stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony
  internetowej.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji
  o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania
  swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po
  zalogowaniu się na swoje konto.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego
  danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych
  może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np.
  wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć
  wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów
  przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony
  internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora
  danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane
  czynności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby
  administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na
  dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie
  konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory
  przez administratora danymi osobowymi.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu
  danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez
  administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie
  w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym
  celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie
  sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi
  i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
 6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy
  to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym
  zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na
  dotychczas dokonane czynności.
 7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi,
  przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do
  administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać
  dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie,
  żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego
  życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu
  podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania
  jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz
  uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem
  miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest
  konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których
  zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich
  przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem
  cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
 2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez
  okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe
  z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu
  przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
 3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące
  zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi
  Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
 4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem,
  dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta
  Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku
  wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych
  osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom
  współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji
  transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania
  przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od
  administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na
  otrzymywanie informacji handlowych).
 2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe
  Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani
  przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych
  tych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza
  obszar Unii Europejskiej.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13
  ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.